SBARRO İNTERNET SİTESİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

 

TAB Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“TAB Gıda”), Sbarro® markasının Türkiye’de münhasır lisans hakkı sahibi ve restoranlarının Türkiye’deki işletmecisi ve geliştirme ortağıdır.

Biz, TAB Gıda olarak kişisel verilerinizin korunmasına değer veriyor, dolayısıyla sizin de aynı hassasiyeti göstermenizi bekliyoruz. Bu sebeple hangi kişisel verilerinizi ne amaçla kullandığımızı detaylarıyla anlatan bu metni okumanız, bunların idari ve teknik güvenliğinden “Veri Sorumlusu” sıfatıyla sorumlu olan TAB Gıda’nın yükümlülüklerini net bir şekilde anladığınızı göstermeniz bizim için çok önemlidir.

 

Neden bu metni okuyorum?

7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (“KVKK”) 10. maddesi, kişisel verileri işlenen (kullanılan) kişilerin (KVKK’da ilgili kişi olarak ifade edilmektedir), bu verileri kullanan “Veri Sorumlusu” tarafından bilgilendirilmesini zorunlu kılmaktadır.

 

Kullanılan kişisel verilerim nelerdir?

İnternet sitemizi kullanmanız halinde, aşağıda belirteceğimiz amaçlar çerçevesinde tabloda yer alan kişisel verileriniz kullanılacaktır.

Veri Kategorisi

İşlenen Kişisel Verileriniz

Kimlik Verisi

Adınız, soyadınız

İletişim Verisi

E-posta adresiniz, cep telefonu numaranız ve telefon numaranız, tabgida@hs02.kep.tr üzerinden bize ulaşmanız halinde e-posta ve mesaj içeriğiniz

Müşteri İşlem Verisi

 • İstek ve Önerileriniz sekmesindeki mesajınız; İstek ve Önerileriniz sekmesi konunuz,
 • Sbarro Restoranı işletmeciliği aday iliniz, semtiniz, adresiniz ve aday restoran kriterleriniz, yatırım miktarınız, yıllık gelir bekletiniz ve notunuz

İşlem Güvenliği Verisi

İnternet sitesi giriş-çıkış saatiniz, IP adresi ve güvenlik kodu bilginiz

 

 • Özel nitelikli kişisel veriler diğer kişisel verilere kıyasla daha yüksek bir ihlal riski doğurmaktadır, bu veriler; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri ile ilgili verileriyle biyometrik ve genetik verilerdir. İstek ve Önerileriniz sekmesindeki yorumlarınız vasıtasıyla bize ulaşırken özel nitelikli kişisel verilerinizi bizimle paylaşmamanızı öneririz. Mesajlarınız kapsamında iletebileceğiniz özel nitelikli kişisel verilerinizi; istek, öneri ve şikayetlerinizin giderilebilmesi amacıyla özgür iradenizle paylaştığınız ve işlenmesine rıza gösterdiğiniz kabul edilecektir.

 

TAB Gıda olarak kişisel verilerinizi,

 • www.sbarro.com.tr adresini ziyaret etmeniz ile birlikte,
 • tabgida@hs02.kep.tr üzerinden bizlere ulaşmanız halinde,
 • İstek ve Önerileriniz formunu doldurmanız halinde,
 • Franchising Ön Başvuru formunu doldurmanız halinde,
 • Diğer Tab Gıda internet sitelerine geçiş yapmanız halinde

dijital yollarla (KVKK’da “otomatik olan” yöntem şeklinde ifade edilmektedir.) toplamaktayız.

 

Kişisel verilerim neden kullanılıyor?

Elde edilen kişisel verileriniz hangi amaçla ve hukuki sebeple kullanılmaktadır?

TAB Gıda tarafından aşağıda yer verilen tabloda, aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirildiği faaliyet kapsamında gerçekleştirilen kişisel veri işleme amaçları detaylandırılmıştır. Her bir kişisel veri işleme amacı, amaç kapsamında kullanılan kişisel veri kategorileri ve ilgili hukuki sebep ile eşleştirilmiştir.

 

Kişisel Veri İşleme Amacı

İlgili Kişisel Veri Kategorisi

İşleme Hukuki Sebebi

Bize ulaşmanız halinde:

 

 • Hizmet ve faaliyetlerimizle ilgili öneri, şikâyet ve taleplerinize geri dönüş sağlanması,
 • Talep, şikâyet veya önerilerinizin kaydedilmesi, değerlendirilmesi ve gerekli incelemelerin yapılması,
 • Talep, şikâyet veya önerilerinizin yerine getirilmesi, takip edilmesi ve sonuçlandırılabilmesi,
 • Tarafınızla talep, şikâyet veya önerilerinize yönelik iletişim faaliyetlerinin yürütülebilmesi,
 • Geri dönüşlere yönelik kalite ve destek ölçümlerinin yapılması, müşteri hizmetlerimizi iyileştirme faaliyetlerinin yürütülebilmesi amaçlarıyla,
 • Kimlik,
 • İletişim,
 • Müşteri işlem,
 • İşlem güvenliği

 

kategorilerindeki verileriniz,

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla hukuken geçerli sayılan menfaatlerimizin yerine getirilebilmesi için işlemenin zorunlu olması hukuki sebebiyle işlenmektedir.

Franchising sayfamız kapsamında:

 

 • Sbarro® Restoranı işletmeciliğine aday olmanız halinde başvuru süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla,
 • Kimlik,
 • İletişim,
 • Müşteri işlem

 

kategorilerindeki verileriniz,

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla hukuken geçerli sayılan menfaatlerimizin yerine getirilebilmesi için işlemenin zorunlu olması hukuki sebebiyle işlenmektedir.

İnternet sitemiz kapsamında:

 

 • Yasal düzenlemelerin öngördüğü ve zorunlu kıldığı hukuki yükümlülükleri yerine getirme,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temin edilmesi amaçlarıyla,
 • İşlem güvenliği

 

kategorilerindeki verileriniz,

İşlemenin kanunlarda öngörülmesi hukuki sebebiyle işlenmektedir.

 • Sistem güvenliğinin sağlanması, denetlenmesi ve geliştirilmesi,
 • Teknik altyapının sağlanması, geliştirmelerinin ve güncellemelerinin sağlanması,
 • Sistemsel sorunların tespit edilmesi ve giderilmesi adına çalışmaların yürütülmesi amaçlarıyla,
 • İşlem güvenliği,
 • Müşteri işlem

 

kategorilerindeki verileriniz,

İşlemenin hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebiyle işlenmektedir.

 

Kişisel verilerim başkalarına aktarılıyor mu?

Evet, kişisel verilerinizi özetle iş ortaklarımıza, resmî kurumlara, denetçilerimize, avukatlarımıza, mali müşavirlerimize aktarmak durumunda kalabiliyoruz. Ancak aktarımı yalnızca belirli amaçlar çerçevesinde ve bilginiz dâhilinde yapıyoruz. Dolayısıyla kişisel verileriniz;

 • İnternet sitemizin yönetilmesi, sunduğumuz hizmetin kalitesini arttırmak ve bütünlüğünü sağlamak, amacıyla iş ortaklarımıza,
 • İş süreçlerimizin mevzuata uygun yürütülmesi ile hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla avukatlar, denetçiler ve vergi danışmanlarına,
 • Yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla düzenleyici ve denetleyici kurumlar, mahkeme ve icra müdürlükleri gibi talep edilen bilgiyi vermekle yükümlü olduğumuz diğer resmî kurumlara,
 • Taleplerinizin yerine getirilmesi amacıyla tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize

aktarılabilmektedir.

 

KVKK bana hangi hakları veriyor?

KVKK size kişisel verileriniz üzerinde kontrol sağlayabilmeniz amacıyla, (a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; (b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; (d) varsa yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; (e) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme; (f) kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme gibi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere bir çok hak sağlamaktadır. Bu hakların tamamını ve detaylarını KVKK’nın 11. maddesinde bulabilirsiniz.

 

Haklarımı nasıl kullanabilirim?

Belirtilen haklarınızı kullanmak isterseniz taleplerinizi bize yazılı olarak (örneğin ihtarname veya iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla) veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle kvkk@tabgida.com.tr adresine iletebilirsiniz.